UMBUNDU
05 Agosto de 2021

Umbundu - Okasi ale vo Luanda noke lye pasu ko Turquia, Guiné loko Gana


Fonte: TPA