OSHIWAMBO
07 Maio de 2021

Oshiwambo - Ememba de pangelo odatuninwa mo shikando shitivali no Astrazeneca


Fonte: TPA