KIKONGO
14 Abril de 2021

Kikongo - Ntwadisi a nsi yikamene nkangu bena mona mpasi


Fonte: TPA