KIKONGO
12 Abril de 2021

Kikongo - Wunu kizayakana e tumbu


Fonte: TPA