KIKONGO
01 Dezembro de 2020 - Actualizado em 01 Dezembro de 2020

Kikongo - Luta ntalu ya 50 bena baka lusadisu mu kimbevo kya VIH SIDA ku Lunda-Sul


Fonte: TPA